Ons Privacy beleid

‘MaAn’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze  Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij met persoonsgegevens  omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met de persoonsgegevens om. ‘MaAn’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In dit geval voor de correspondentie per brief of mail en van nieuwesbrieven, facturering en vermelding op de ‘MaAn’- website.
  • De verwerking van uw gegevens zich beperken tot enkel die gegevens die minimaal voor verwerking van deze doelen nodig zijn.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogt zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ‘MaAn’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in de algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op ons contactformulier van deze website.